KVKK Genel Aydınlatma Metni

GENEL AYDINLATMA METNİ

1.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında:

İşbu “Genel Aydınlatma Metni”, KEREM İSGLtd.Şti. (“KEREM İSG”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

Çalışanlarımızın kişisel verileriyle ilgili bilgilendirme Personel İçin Aydınlatma Metni ile sağlanmaktadır.

2.Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla Topluyoruz:

KEREM İSG, web sitesi (www.keremisg.com.tr) ve bu aydınlatma metninde yer verilen diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, yine bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir. KEREM İSG, açık adresi PelitlibağMahallesi 1112 Sokak No:42/A1 Pamukkale/ DENİZLİ, Vergi Dairesi Saraylar veVergi No: 5440620533 dür. KVKK açısından Şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir.

KEREM İSG internet sitesini ziyaret ettiğinizde ve/veya KEREM İSG ile kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, bu aydınlatma metninde ve web sitemizde yer alan gizlilik politikasında yer alan hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz.

KEREM İSG olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,4857 Sayılı İş Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve bunlara bağlı yönetmelik, tebliğ vb. yasal mevzuat gereği (Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, ÇED Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, İlkyardım Yönetmeliği, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, İş Güvenliği Uzmanının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve şirket faaliyetlerimizi sürdürebilmek adına yaptığımız tüm müşteri, tedarikçi ve ziyaretçilerimizle yapılan işlemlerde kişisel verileri topluyoruz. (Adı-soyadı, iletişim bilgileri, görsel ve işitsel kayıtlar vb)

Tüm işleme amaçlarımız VERBİS sicil kaydında yer almakla birlikte, hizmet tiplerine göre işleme amaçlarımız:

OSGB Müşterilerimiz:

·“Müşteri” ihtiyaçlarını anlamak ve doğru teklifi sunabilmek

·“Müşteri” ile iletişimi geliştirmek ve daha etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek

·6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat şartlarında yer alan yetki ve sorumlulukları yerine getirmek

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek

·Faturalandırma ve tahsilatı yapmak

Çevre Danışmanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Sera Gazı Ölçümü, Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlamavb Hizmetler Alan Müşterilerimiz:

·“Müşteri” ihtiyaçlarını anlamak ve doğru teklifi sunabilmek

·“Müşteri” ile iletişimi geliştirmek ve daha etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek

·2872 Sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi Ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik, Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği, Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ, Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikesinden Korunması Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat şartlarında ve sözleşmede yer alan yetki ve sorumlulukları yerine getirmek.

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek

·Faturalandırma ve tahsilatı yapmak

İlkyardım Eğitimi Merkezi Müşterileri:

·“Müşteri” ihtiyaçlarını anlamak ve doğru teklifi sunabilmek

·“Müşteri” ile iletişimi geliştirmek ve daha etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek

·İlkyardım Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat şartlarında ve sözleşmede yer alan yetki ve sorumlulukları yerine getirmek

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek

·Faturalandırma ve tahsilatı yapmak

LPG Sorumlu Müdürlük Hizmeti Alan Müşteriler:

·“Müşteri” ihtiyaçlarını anlamak ve doğru teklifi sunabilmek

·“Müşteri” ile iletişimi geliştirmek ve daha etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek

·Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat şartlarındave sözleşmede yer alan yetki ve sorumlulukları yerine getirmek

·Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek

·Faturalandırma ve tahsilatı yapmak

Tüm Ürün ve Hizmet Tedarikçileri:

·Talep edilen ürün veya hizmete dair doğru bilgi aktarabilmek

·“Tedarikçi” ile iletişimi geliştirmek ve daha etkin ve kaliteli hizmet alabilmek

·İlgili mevzuat ve/veya sözleşme şartlarına uygun bir iş ilişkisi oluşturmak

·Faturalandırma ve tahsilatı yapmak

Diğer Taraflar

·İlgili mevzuat ve/veya sözleşme şartlarına uygun bir iş ilişkisi / paydaş ilişkisi oluşturmak ve sürdürmek (Örneğin ÇED: Halkın Katılımı Toplantısı)

İş Başvurusu Yapan Çalışan Adaylar:

·İşe başvuru süreçlerini yönetmek ve adayı değerlendirmek

Bu kişisel veriler; KEREM İSG olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmenizadına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda imha edilecek veya anonimleştirilerek kullanılacaktır.

3.Kişisel Verilerinizi Hangi Yollarla Topluyoruz:

KEREM İSG’ye doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: İletmiş olduğunuz tüm bilgi ve belgeler, teklif talepleri, teklif formları, sözleşmeler, kayıt başvurusu, iş başvuru formu veya özgeçmişler vb

Hizmet sunumu sırasında toplanan kişisel veriler:

·OSGB Hizmetleri: Hizmet sunumu sırasında, eğitim formları, fotoğraf çekimi, tutanak hazırlanması, İSG Kurul faaliyetleri tutanakları, sağlık muayeneleri, ortam gözetiminde tutulan raporlar, iş kazası/meslek hastalığı bildirimleri, personel özlük dosyaları vb

·Çevre Danışmanlığı Hizmetleri: Hizmet sunumu sırasında, eğitim formları, fotoğraf çekimi, tutanak hazırlanması, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirimler, ÇED: Halkın Katılımı Toplantısı fotoğraf ve tutanakları vb.

·İlkyardım Eğitimi Merkezi Hizmetleri: Kayıt başvurusu, eğitim formları, fotoğraf çekimi, sınav uygulaması vb

·LPG Sorumlu Müdürlük Hizmeti: Hizmet sunumu sırasında, eğitim formları, fotoğraf çekimi, tutanak hazırlanması, resmi bildirimlerin yapılması vb.

Fuar organizasyonları, müşteri veya tedarikçi ziyaretçileri vb’den toplanan kişisel veriler: Sektörel fuar organizasyonlarında veya karşılıklı gerçekleştirilen ziyaretlerde, görüşmelerde toplanan bilgi ve belgeler.

KEREM İSG’yeyaptığınız ziyaretlerde toplanan kişisel veriler: Güvenlik girişinden itibaren, güvenlik kamerası işareti bulunan alanlarda, güvenlik kamerası ile çekilen görüntüler kaydedilmektedir.

İş Başvurusu Yapan Çalışan Adaylarından Topladığımız Kişisel Veriler: Kimlik, iletişim, mesleki deneyim (Öğrenim, eğitim ve çalışma geçmişi), adli sicil kaydı, referansların kimlik ve iletişim verileri, uyruk, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni durum, askerlik durumu, sağlık / engellilik durumu. Adayın gönderdiği özgeçmişte, KEREM İSG tarafından talep edilmemiş kişisel veriler olabilir.

4.Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz:

KEREM İSG, söz konusu kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla ilgili taraflarla paylaşabilir ve aktarabilir.Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

OSGB Müşterileri İçin:

Hizmet sunumu sırasında, gerçekleştirilen faaliyetlerin (Eğitim, ortam gözetimi, İSG dokümantasyonu, acil durum yönetimi, kurul faaliyetleri, işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri vb) kayıtları, kullandığımız MEDİTEK yazılımına kaydedilmektedir. Bu veriler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından talep edilmesi halinde aktarılabilmektedir. OSGB’nin geçirdiği denetimlerde, müşteri dosyalarının kontrolü işlemlerinde, kamu denetçileri veya belgelendirme kuruluşu denetçileri tarafından kişisel verileri içeren kayıtlar, belgeler incelenebilmektedir.

Elektronik ortamda tutulan kişisel verileriniz, şirketimizin sunucu ve veri depolama ünitelerine (yurtiçi) aktarılır.

Çeşitli organizasyonlarda onayınız ve açık rızanız alınarak çekilen fotoğraflarınız web sitemiz veya sosyal medya sayfamızda yer alabilmektedir.

Çevre Danışmanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, Sera Gazı Ölçümü vb Hizmetler Alan Müşterilerimiz:

Hizmet sunumu sırasında, gerçekleştirilen faaliyetlerin (Çevresel etki değerlendirmesi, çevre danışmanlığı, risk analizi, eğitim, ortam gözetimi, çevre dokümantasyonu, atık beyanı, izinlerin yönetilmesi, bildirimlerin yapılması vb.) kayıtları tutulmakta ve bunların bir kısmı kişiler veriler içermektedir.Bu veriler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü vb kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kuruluşumuzun geçirdiği denetimlerde, müşteri dosyalarının kontrolü işlemlerinde, kamu denetçileri veya belgelendirme kuruluşu denetçileri tarafından kişisel verileri içeren kayıtlar, belgeler incelenebilmektedir.

Elektronik ortamda tutulan kişisel verileriniz, şirketimizin sunucu ve veri depolama ünitelerine (yurtiçi) aktarılır.

Çeşitli organizasyonlardaonayınız ve açık rızanız alınarak çekilen fotoğraflarınız web sitemiz veya sosyal medya sayfamızda yer alabilmektedir.

İlkyardım Eğitimi Merkezi Müşterileri:

Başvuru kayıt ve eğitim sırasında tutulan kayıtlar, Sağlık İl Müdürlüğü’ne aktarılmaktadır. Hazırlanan sertifikalar ve kimlikler, onay için Sağlık İl Müdürlüğü’ne gönderilmektedir.

İlkyardım Eğitim Merkezi’nin denetimi halinde, kamu denetçileri tarafından kişisel verileri içeren belgeler incelenmektedir.

Elektronik ortamda tutulan kişisel verileriniz, şirketimizin sunucu ve veri depolama ünitelerine (yurtiçi) aktarılır.

Eğitim sırasında, onayınız ve açık rızanız alınarak çekilen fotoğraflarınız web sitemiz veya sosyal medya sayfamızda yer alabilmektedir.

LPG Sorumlu Müdürlük Hizmeti Alan Müşteriler:

Hizmet sunumu sırasında, gerçekleştirilen faaliyetlerin kayıtları tutulmakta ve bunların bir kısmı kişiler verileri içermektedir.Bu veriler, ilgili kamu kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Kuruluşumuzun geçirdiği denetimlerde, müşteri dosyalarının kontrolü işlemlerinde, kamu denetçileri veya belgelendirme kuruluşu denetçileri tarafından kişisel verileri içeren kayıtlar, belgeler incelenebilmektedir.

Elektronik ortamda tutulan kişisel verileriniz, şirketimizin sunucu ve veri depolama ünitelerine (yurtiçi) aktarılır.

Çeşitli organizasyonlarda onayınız ve açık rızanız alınarak çekilen fotoğraflarınız web sitemiz veya sosyal medya sayfamızda yer alabilmektedir

İş Başvurusu Yapan Adaylar:

Çalışan adaylarının iş başvuru formları, web sitemiz aracılığı ile ilettikleri bilgileri veya elden / e-posta ile gönderdikleri özgeçmişleri açık rızası olmaksızın başka kişi ve kuruluşlara aktarılmaz. E-posta yoluyla gelen ve / veya elektronik ortamda tutulan verileri, şirketimizin sunucu ve veri depolama ünitelerine (yurtiçi) aktarılır.

Diğer Taraflar:

Diğer taraflardan toplanan kişisel veriler, işleme amacı doğrultusunda aktarımı gerekiyorsa, açık rızayı gerektiren hallerde veri sahibinin açık rızasını alarak veya kanuni gereklilik ya da açık rıza dışı işleme şartı gereği olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilir.

5.Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) Hakları

KVKK gereğince, veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin:

·İşlenip işlenmediğini öğrenme

·İşlendiyse bilgi talep etme

·İşlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

·Yurtiçi veya dışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilme

·Eksik ya da yanlış işlenmişse veya değişmişse, düzeltilmesini talep etme

·KVKK Madde 7 çerçevesinde, silinmesini veya yok edilmesini isteme

·Aktarıldığı üçüncü kişilerden de yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme

·Münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

·KVKK’ya aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren e-postanızı, info@keremisg.com.tr adresine gönderebilir, Şirketimiz tarafından internet sitesinde(www.keremisg.com.tr) sunulan iletişim formu yoluyla başvurabilir veya noter kanalıyla göndererek yapabilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Bizimle İletişime Geçin: Genel Aydınlatma Metni veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize Pelitlibağ Mahallesi 1112 Sokak No:42/A1 Pamukkale / DENİZLİ adresinden veya 0258212 70 72 telefondan ulaşabilirsiniz.

6.Yürürlük ve Değişiklikler

Bu aydınlatma metni, 25.12.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Kanunda veya Kişisel Veri Envanteri’nde değişiklikler olması halinde, revizyon numarası ve tarihi değiştirilerek, paydaşlara yeniden bilgilendirme yapılacaktır.